Supporting Acts 2021-21


Richard Chappell Dance (RCD) is thrilled to have received our first grant as a Community Interest Company from Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales, for our 2021-22 Supporting Acts programme, through National Lottery Funding. 

Taking inspiration from the music industry’s support acts, we will commission three Welsh or Wales based early career choreographers to research and develop new works to open our performances in Cardiff, Swansea and Abergavenny. 

Their support packages will include a commission fee, residency space, mentoring, funds for collaborators and performance programming. Alongside this, we will recruit three community champions to lead regional participatory programmes to local communities alongside each commissioned choreographer and members of the RCD ensemble.

We hope that this programme will act as a catalyst to changing the way established choreographers share their resources, creating a consistent, thorough and long lasting impact on artists’ careers. We will also re-stage our acclaimed outdoor work Silence Between Waves with our company dancers and a large community cast in Swansea, in partnership with Taliesin Arts Centre. The work will celebrate local voices and stories through a unique score that features local people describing their sentiments for their local coastline. 

We are incredibly grateful to Arts Council Wales for their support, as well as our project partners Taliesin Arts Centre, Theatr Clwyd, CULTVR, Dance Blast, National Dance Company Wales, Disability Arts Cymru / Celfyddydau Anabledd Cymru and Age Cymru. We will be announcing more about the programme and releasing call out information for our artist recruitment in the coming months.

——————————


Mae Richard Chappell Dance (RCD) wrth ei fodd i gael derbyn ei grant cyntaf fel Cwmni Buddiant Cymunedol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ar gyfer ei rhaglen Actau Cefnogol 2021-22, trwy’r gronfa Loteri Genedlaethol. Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r diwydiant cerddoriaeth, byddwn yn rhoi cyfle i dri o goreograffwyr yn eu gyrfa cynnar o Gymru/sy’n byw yng Nghymru i ymchwilio a datblygu darn o waith newydd. 

Ceiff y darnau eu perfformio am y tro cyntaf gan agor ein sioeau yng Nghaerdydd, Abertawe a'r Fenni. Bydd pecynnau cymorth y coreograffwyr yn cynnwys ffi comisiwn, gofod preswyl, mentora, arian ar gyfer cydweithredwyr a rhaglennu perfformiad. Byddwn hefyd yn chwilio am dri arweinydd cymunedol i arwain rhaglenni ymgysylltu rhanbarthol i gymunedau lleol ynghyd â’r coreograffwyr a gomisiynwyd ac aelodau o'r ensemble RCD. Mae RCD yn gobeithio bydd y rhaglen hon yn gatalydd i newid y ffordd mae coreograffwyr sefydliedig yn rhannu eu hadnoddau, gan greu effaith hir dymor ar yrfaoedd artistiaid. 

Byddwn hefyd yn ail-lwyfannu ein gwaith awyr agored Silence Between Waves gyda dawnswyr RCD a chast cymunedol yn Abertawe, mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Taliesin. Bydd y gwaith yn dathlu lleisiau a straeon o Abertawe trwy sgôr unigryw yn cynnwys lleisiau pobl lleol yn disgrifio eu cysylltiad a’u harfordir lleol. Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru am eu cefnogaeth, ochr yn ochr â'n partneriaid prosiect Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Theatr Clwyd, CULTVR, Dance Blast, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Disability Arts Cymru ac Age Cymru. 

Byddwn yn cyhoeddi mwy am y rhaglen a rhyddhau gwybodaeth ymhellach am ein recriwtio yn ystod y misoedd nesaf.